Algemene voorwaarden

 

1. Aansprakelijkheid

De diëtist van Sambu Diëtistenpraktijk werkt resultaatgericht zonder dit resultaat te kunnen garanderen. Dit betekent dat Sambu Diëtistenpraktijk niet aansprakelijk kan worden gesteld voor niet behaalde resultaten van de cliënt.

 

2. Vergoeding zorgverzekeraars

Voor 2023 geldt dat dieetadvisering voor 3 klokuren/behandeluren (dit omvat de tijd dat u aanwezig bent in de praktijk, en de tijd die nodig is voor het opstellen van behandelplan, rapportages etc.) is opgenomen in het basispakket. Echter, is hierbij voor volwasssenen vanaf 18 jaar het eigen risico van toepassing. Dit houdt in dat wanneer er in het betreffende kalenderjaar door de cliënt nog geen zorgkosten zijn gemaakt, het eigen risico nog open staat en de factuur van Sambu Diëtistenpraktijk door de zorgverzekeraar naar de cliënt wordt gestuurd. Als er sprake is van een aanvullende verzekering, wordt door sommige zorgverzekeraars meer behandeltijd vergoed. Dit dient bij de betreffende zorgverzekeraar te worden nagevraagd, of te worden geraadpleegd in de zorgpolis.

 

3. Facturering en betaling

Indien de cliënt geen recht meer heeft op vergoeding voor dieetadvisering omdat de behandeluren zijn verbruikt, wordt na afloop van het consult een factuur van Sambu Diëtistenpraktijk meegegeven of opgestuurd per e-mail of post. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de betreffende factuurdatum te zijn betaald. Een vervolgconsult kan alleen plaatsvinden als er geen openstaande rekeningen meer zijn.

Indien de betaling aan Sambu Diëtistenpraktijk niet wordt voldaan, worden openstaande vorderingen overgedragen aan een incassobureau.

 

4. Medewerking cliënt

De cliënt van Sambu Diëtistenpraktijk zal voor een zo goed mogelijk resultaat tijdig nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen aan de betreffende diëtist. Daarnaast wordt verwacht dat deze informatie juist, volledig en betrouwbaar is.
Indien de uitvoering van de behandeling wordt vertraagd doordat de cliënt bovengenoemde niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende extra consulten voor rekening van de cliënt.

 

5. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is, dient hij/zij dit minstens 24 uur van tevoren te melden via telefoon of e-mail. Gebeurt dit niet minimaal 24 uur van tevoren, dan wordt er €15,- in rekening gebracht. Deze factuur krijgt betreffende persoon per e-mail.

 

6. Privacy

Sambu Diëtistenpraktijk is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Sambu Diëtistenpraktijk beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Sambu Diëtistenpraktijk is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Sambu Diëtistenpraktijk verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Sambu Diëtistenpraktijk gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Sambu Diëtistenpraktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Sambu Diëtistenpraktijk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Sambu Diëtistenpraktijk ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

 

7. Klachten

Indien er klachten zijn dient dit eerst met de betreffende diëtist van Sambu Diëtistenpraktijk besproken te worden. Komen de twee partijen er niet uit, dan kan er contact worden opgenomen met de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Utrecht.

 

8. Beroepscode

https://www.nvdietist.nl/images/Regelgeving_en_kwaliteit/Beroepscode_2015.pdf